กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย (กิน กอด เล่น เล่า)
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย (กิน กอด เล่น เล่า)
กิจกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาและการรับวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาและการรับวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2561
 
 
[ 09-02-2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์   ไฟล์เอกสาร 
[ 23-10-2560] สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน(ทั่วไป)และร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบร ...   doc120180523021123.jpg 
[ 05-10-2560] รายงานสรุปผลการดำเนินงานการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไปและร้องเรียน ...   doc120180521082631.jpg doc220180521082631.jpg doc320180521082631.jpg doc420180521082631.jpg doc520180521082631.jpg doc620180521082631.jpg 
[ 30-03-2559] ศูนย์ อปพร. อบต.เทนมีย์   doc120180524021451.jpg doc220180524021451.jpg 
[ 24-03-2559] ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(ทั่วไป)และร้องเรียนเรื่องจ ...   doc120180523021327.jpg 
 
 
 
[ 18-05-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ...   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย(ซอยบ้าน นายสมาน เจริญสุข) ม.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
[ 18-05-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ...   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย(สี่แยกติดเขต หมู่ ๔ - หน้าโรงสีข้าวชุมชน) ม.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
[ 18-05-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ ถนนเสริมผิวทางลาดยาง Asph ...   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ ถนนเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สาย( ภายในหมู่บ้าน ) ม.๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
[ 20-02-2561] ทดสอบ  
 
[ 24-04-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ สา ...  
[ 24-04-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจร คสล.ม.๖ สายก่อสร้าง ซ่อมแซ ...  
[ 24-04-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ สา ...  
[ 19-03-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝ ...  
[ 19-03-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเลื่อยโซ่ไฟฟ้า(แบบพกพา) จำน ...  
 
  [ 23-05-2561 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2561[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 23-05-2561 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 23-05-2561 ]รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน และด้านสุขภาพอนามัย 
  [ 23-05-2561 ]ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 
  [ 22-05-2561 ]ระบบรายงานการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 
 
 [ 23-05-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) (นายอำเภอชุมพลบุรี และนายอำจอมพระ)
 [ 23-05-2561 ]โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" 
 [ 23-05-2561 ]ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 [ 23-05-2561 ]การประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)
 [ 23-05-2561 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม กจจ.สุรินทร์
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.