กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย (กิน กอด เล่น เล่า)
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย (กิน กอด เล่น เล่า)
กิจกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาและการรับวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาและการรับวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2561
 
 
[ 09-02-2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์   ไฟล์เอกสาร 
 
 
[ 20-02-2561] ทดสอบ  
 
[ 24-04-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ สา ...  
[ 24-04-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจร คสล.ม.๖ สายก่อสร้าง ซ่อมแซ ...  
[ 24-04-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ สา ...  
[ 19-03-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝ ...  
[ 19-03-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเลื่อยโซ่ไฟฟ้า(แบบพกพา) จำน ...  
 
  [ 26-04-2561 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  [ 26-04-2561 ]การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และการประชุมวิชาการเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  [ 26-04-2561 ]การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  [ 26-04-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  [ 25-04-2561 ]รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
 
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบรับโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล กรณีรับโอน ( ทอ.ชุมพลฯ และ ท่าตูม)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง(จ้าง)บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทอ.บัวเชด และ นายก ทม.สร.)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และสายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ทอ. สังขะ และชุมพลฯ)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีและให้ได้รับวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2558 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) (นายก ทม.สร.)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งกรณีการโอน (ทอ.ชุมพลฯ)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.