กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 รายงานการประชุมสภา
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แผนสร้างความผาสุขและความพึงพอใจของบุคลากร
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบ
ทดสอบ
งานกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลเทนมีย์ ปีงบประมาณ63
งานกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลเทนมีย์ ปีงบประมาณ63
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
 
การฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเทนมีย์
การฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเทนมีย์
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2562
โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2562
 
 
 
[ 29-01-2563] การประชุมเวทีประชาคมตำบล  
[ 03-12-2562] การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ...   ประกาศ 
[ 18-11-2562] ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ หน้า 1 ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อ หน้า 2 
[ 08-11-2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการป ...   ประกาศรายชื่อ 
[ 11-10-2562] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
 
 
ประกาศเจตจำนงสุจริต
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
แผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ สังกัดกองการศึกษา (ข้อมูลประจำปี 2561)
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
 
[ 08-10-2562] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒   doc120191008061339.xlsx doc220191008063502.pdf 
[ 02-10-2562] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   doc120191008063431.pdf doc220191008063431.pdf 
[ 22-05-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ สายต่อเนื่องซอยประปา   doc120190522040219.pdf 
[ 22-05-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสร้างรางรูปตัวยู ม.๕   doc120190522032425.pdf 
[ 22-05-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ สายบ้านทำนบเชื่อมต่อบ้านค ...   doc120190522032331.pdf 
 
[ 12-02-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายแยกบ้านนางราน นิยมสวน - ห้วยขุนไ ...   doc120200212095306.pdf 
[ 12-02-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายบ้านตาเพชร - บ้านระหาร ถึงบ้านปร ...   doc120200212095158.pdf 
[ 12-02-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลงหินคลุก จากคาบเหนือ -ระหาร-ตาเพชร-สวาย หมู่ ...   doc120200212095122.pdf 
[ 12-02-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายถนนหน้าสำนักสงฑ์ป่าช้าภิรมย์จากฝ ...   doc120200212095048.pdf 
[ 12-02-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเสรือง สิงห์หล่อ ถึง ...   doc120200212094051.pdf 
 
 
 
  [ 19-02-2563 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 [[รายชื่อเก่าฯ]][[รายชื่อใหม่ฯ] ][[บัญชีสรุปราย อปท.]
  [ 19-02-2563 ]แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ 
  [ 19-02-2563 ]การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" 
  [ 19-02-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [[รายชื่อ]]
  [ 19-02-2563 ]แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) [[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] ]
 
 [ 19-02-2563 ]ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
 [ 19-02-2563 ]การดำเนินโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"
 [ 19-02-2563 ]ขอเชิญสมัครเพื่ออขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 
 [ 19-02-2563 ]แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 [ 19-02-2563 ]แผนการตรวจของผู้ตรวจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    โปรโมชั่น goldenslot sport สมัครสมาชิกใหม่... [dddd]   (อ่าน : 31/ ตอบ : 0)
    บริการสล๊อตออนไลน์... [dddd]   (อ่าน : 16/ ตอบ : 0)
    โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ สล็อตออนไลน์ รับสูงสุด 5,000 บาท... [dddd]   (อ่าน : 19/ ตอบ : 0)
    สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย... [dddd]   (อ่าน : 394/ ตอบ : 0)
    เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88... [nadech]   (อ่าน : 355/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.