กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ-รายจ่ายประจำไตรมาส
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
การประชุมเวทีประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น
การประชุมเวทีประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น
ปั่นเยี่ยมบ้าน
ปั่นเยี่ยมบ้าน
 
 
[ 12-11-2561] รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ประจำ ...   รายงาน 
[ 10-11-2561] ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์   คลิ๊ก ไฟล์เอกสาร 
[ 31-10-2561] ประกาศ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1   ไฟล์เอกสาร 
[ 31-10-2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอ ...   ประกาศ 
[ 19-10-2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์   เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่องประเภททั่วไป 
 
 
 
[ 25-09-2561] ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   doc120181106105241.pdf 
[ 18-09-2561] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561   doc120181106105156.pdf 
[ 17-08-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายข้าง ...  
[ 08-08-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ คสล.ม.10 สายนางสุริยา ทองนำฯ-684, ...   doc120180808081018.pdf 
[ 08-08-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ คสล.ม.8 โครงการเดิมต่อเนื่องป่าช้ ...   doc120180808081036.pdf 
 
[ 02-11-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โด ...  
[ 14-09-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนดินลงหินคลุก สายในเขตหมู่บ ...  
[ 14-09-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนดินลงหินคลุก สายในเขตหมู่บ ...  
[ 14-09-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนดินลงหินคลุก สายในเขตหมู่บ ...  
[ 14-09-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับเกรดผิวจราจรถนนดินลงหินคลุก สายในเขตหมู่บ ...  
 
  [ 09-11-2561 ]การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ [[แบบรายงานฯ]
  [ 09-11-2561 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 09-11-2561 ]แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 [
 
 [ 09-11-2561 ]ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
 [ 09-11-2561 ]ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุผ่านสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด
 [ 09-11-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอ.รันตบุรี)
 [ 09-11-2561 ]ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
 [ 09-11-2561 ]แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าฯ 
 
    ยินดีต้องรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ satu88... [nadech]   (อ่าน : 4/ ตอบ : 0)
    ขออนุญาตสร้างบ้าน... [สมพร ปินะถา]   (อ่าน : 1/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.