กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 กองการศึกษาฯ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 รายงานการประชุมสภา
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 กองการศึกษาฯ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
การประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ระดับตำบล ประจำปี 2562
การประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ระดับตำบล ประจำปี 2562
 
 
[ 20-06-2562] ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
[ 14-06-2562] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เทนมีย์ ปีงบประมาณ 2561   บัญชีรายรับ-รายจ่าย ศพด.บ้านทำนบ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ศพด.บ้านเทนมีย์ บัญชีรายรับ-จ่าย ศพด.บ้านโคกปราสาท 
[ 14-06-2562] ข้อมูลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เทนมีย์   ข้อมูลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เทนมีย์ ข้อมูลเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.เทนมีย์ 
[ 14-06-2562] แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลระบบสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น 
[ 14-06-2562] ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์   รับสมัครเด็กนักเรียน อบต.เทนมีย์ 
 
 
 
[ 22-05-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ สายต่อเนื่องซอยประปา   doc120190522040219.pdf 
[ 22-05-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสร้างรางรูปตัวยู ม.๕   doc120190522032425.pdf 
[ 22-05-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ สายบ้านทำนบเชื่อมต่อบ้านค ...   doc120190522032331.pdf 
[ 01-03-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   doc120190301095929.pdf 
[ 25-02-2562] ร่าง TOR ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   doc120190225074450.pdf 
 
[ 20-06-2562] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ สายต่อเ ...   doc120190620024835.pdf 
[ 20-06-2562] ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสร้างร ...   doc120190620025017.pdf 
[ 20-06-2562] ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ...   doc120190620024605.pdf 
[ 25-04-2562] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๔ ซอยนายประดิษฐ์ ศรีราม - นางวาสนา ...  
[ 25-04-2562] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.๑๒ สายบ้านนายมานพ บานเย็น ถึง บ้าน ...  
 
  [ 24-06-2562 ]สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 75
  [ 24-06-2562 ]แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 24-06-2562 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  [ 24-06-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 21-06-2562 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
 [ 24-06-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)
 [ 24-06-2562 ]การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (นอ. ทุก อ. นายก อบจ.สร. และนายก ทม.สร.)
 [ 24-06-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.ศรีณรงค์)
 [ 21-06-2562 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 [ 21-06-2562 ]ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. จำนวน 3 เรื่อง
 
    สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย... [dddd]   (อ่าน : 12/ ตอบ : 0)
    เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88... [nadech]   (อ่าน : 19/ ตอบ : 0)
    ยินดีต้องรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ satu88... [nadech]   (อ่าน : 20/ ตอบ : 0)
    ขออนุญาตสร้างบ้าน... [สมพร ปินะถา]   (อ่าน : 17/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.