กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 รายงานการประชุมสภา
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
การฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเทนมีย์
การฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเทนมีย์
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
 
 
[ 27-06-2562] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   รายงาน 6 เดือน 
[ 27-06-2562] รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์ก ...   รายงานประจำปี 2561 
[ 20-06-2562] ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
[ 14-06-2562] บัญชีรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เทนมีย์ ปีงบประมาณ 2561   บัญชีรายรับ-รายจ่าย ศพด.บ้านทำนบ บัญชีรายรับ-รายจ่าย ศพด.บ้านเทนมีย์ บัญชีรายรับ-จ่าย ศพด.บ้านโคกปราสาท 
[ 14-06-2562] ข้อมูลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เทนมีย์   ข้อมูลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เทนมีย์ ข้อมูลเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต อบต.เทนมีย์ 
 
 
   
  [ 22-05-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ สายต่อเนื่องซอยประปา   doc120190522040219.pdf 
  [ 22-05-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสร้างรางรูปตัวยู ม.๕   doc120190522032425.pdf 
  [ 22-05-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ สายบ้านทำนบเชื่อมต่อบ้านค ...   doc120190522032331.pdf 
  [ 01-03-2562] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   doc120190301095929.pdf 
  [ 25-02-2562] ร่าง TOR ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   doc120190225074450.pdf 
   
  [ 19-09-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านสวาย-บ้านขุนไชย หมู่ 12  
  [ 19-09-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฝั่งตะวันออกติดชลประทานหมู่ที่ 4  
  [ 28-08-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อำปึล-เทน ...  
  [ 23-08-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทนมีย ...  
  [ 23-08-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ  
   
    [ 20-09-2562 ]แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
    [ 20-09-2562 ]ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 
    [ 20-09-2562 ]ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
    [ 20-09-2562 ]การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    [ 20-09-2562 ]แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   
   [ 20-09-2562 ]แจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน 
   [ 20-09-2562 ]แจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน 
   [ 20-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทถอ.ปราสาท,สำโรงทาบ)
   [ 20-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทถอ.ศรีณรงค์)
   [ 20-09-2562 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม กจจ.สุรินทร์ (อบจ.สร.)
   
      โปรโมชั่น goldenslot sport สมัครสมาชิกใหม่... [dddd]   (อ่าน : 11/ ตอบ : 0)
      บริการสล๊อตออนไลน์... [dddd]   (อ่าน : 8/ ตอบ : 0)
      โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ สล็อตออนไลน์ รับสูงสุด 5,000 บาท... [dddd]   (อ่าน : 9/ ตอบ : 0)
      สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย... [dddd]   (อ่าน : 174/ ตอบ : 0)
      เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88... [nadech]   (อ่าน : 118/ ตอบ : 0)
   
   
   
   
   
  โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.