กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ-รายจ่ายประจำไตรมาส
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเกียรติบัตรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
รับเกียรติบัตรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเทนมีย์ ประจำปี2561
กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเทนมีย์ ประจำปี2561
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
 
[ 14-01-2562] การคัดแยกขยะต้นทาง   การคัดแยกขยะต้นทาง doc220190114025512.JPG doc320190114025512.JPG doc420190114025623.JPG doc520190114025623.JPG doc620190114025646.JPG 
[ 20-12-2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์   เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
[ 03-12-2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการ ...   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง doc220181203091938.jpg doc320181203091938.jpg doc420181203091938.jpg doc520181203091938.jpg 
[ 13-11-2561] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป ...   เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
[ 12-11-2561] รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ประจำ ...   รายงาน 
 
 
 
[ 25-09-2561] ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   doc120181106105241.pdf 
[ 18-09-2561] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561   doc120181106105156.pdf 
[ 17-08-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายข้าง ...  
[ 08-08-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ คสล.ม.10 สายนางสุริยา ทองนำฯ-684, ...   doc120180808081018.pdf 
[ 08-08-2561] ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ คสล.ม.8 โครงการเดิมต่อเนื่องป่าช้ ...   doc120180808081036.pdf 
 
[ 28-12-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการ ...  
[ 06-12-2561] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.๓(สามแยกบ้านนางเลื่อน เพราะทอง-แยกบ้ ...  
[ 06-12-2561] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ม.๒ (ซอยนานางกชพร กุฏแก้ววิเศษ - กระท่ ...  
[ 26-11-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘  
[ 26-11-2561] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗(สายตาเพชร-สว ...  
 
  [ 16-01-2562 ]แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  [ 16-01-2562 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 16-01-2562 ]การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 16-01-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 16-01-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 
 [ 16-01-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)
 [ 16-01-2562 ]บัญชีนวัตกรรมไทย
 [ 16-01-2562 ]แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 [
 
    สมัครสมาชิก Satu88 วันนี้ รับโปรโมชั่นมากมาย... [dddd]   (อ่าน : 5/ ตอบ : 0)
    เงื่อนไขการรับ โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ได้ที่ satu88... [nadech]   (อ่าน : 6/ ตอบ : 0)
    ยินดีต้องรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ satu88... [nadech]   (อ่าน : 11/ ตอบ : 0)
    ขออนุญาตสร้างบ้าน... [สมพร ปินะถา]   (อ่าน : 7/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.