กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 รายงานการประชุมสภา
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 
การฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเทนมีย์
การฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเทนมีย์ 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 
โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2562
โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2562 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562  
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
การประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ระดับตำบล ประจำปี 2562
การประชุมประชาคมทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ระดับตำบล ประจำปี 2562 
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี2562
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปี2562 
วันน้ำโลก
วันน้ำโลก 
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและมอบวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย 
รับเกียรติบัตรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
รับเกียรติบัตรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเทนมีย์ ประจำปี2561
กิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเทนมีย์ ประจำปี2561 
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ 
การประชุมเวทีประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น
การประชุมเวทีประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคประชาคมท้องถิ่น  
ปั่นเยี่ยมบ้าน
ปั่นเยี่ยมบ้าน 
โครงการจัดกิจกรรมแซนโฎนตา บูชาบรรพบรุษ
โครงการจัดกิจกรรมแซนโฎนตา บูชาบรรพบรุษ 
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย 
โครงการปรองดองสมานฉันท์ตำบลเทนมีย์ ประจำปี 2561
โครงการปรองดองสมานฉันท์ตำบลเทนมีย์ ประจำปี 2561 
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 
ตามโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการดำเนินงานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561
ตามโครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการดำเนินงานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561  
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำ ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำ ประจำปี 2561 
กิจกรรมชมรม อบต.เทนมีย์โปร่งใส ใจสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561
กิจกรรมชมรม อบต.เทนมีย์โปร่งใส ใจสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น ประจำปี 2561 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลเทนมีย์ ประจำปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลเทนมีย์ ประจำปี 2561 
โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน
โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดิน 
โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน ประจำปี2561
โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน ประจำปี2561 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย (กิน กอด เล่น เล่า)
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย (กิน กอด เล่น เล่า)  
กิจกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาและการรับวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการแสดงผลงานทางการศึกษาและการรับวุฒิบัตรเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ประจำปีการศึกษา 2560  
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน ประจำปี 2561  
การประชุมพิจารณาแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทนมีย์ (เพิ่มเติม)
การประชุมพิจารณาแผนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทนมีย์ (เพิ่มเติม) 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1/2561
การประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่1ครั้งที่1/2561 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ 
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา  ประจำปี 2561
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ประจำปี 2561 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2561
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2561 
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านอำปึลฯ ประจำปี 2561
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านอำปึลฯ ประจำปี 2561 
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านเทนมีย์ ประจำปี 2561
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านเทนมีย์ ประจำปี 2561 
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านระหาร ประจำปี 2561
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านระหาร ประจำปี 2561 
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านคาบ ประจำปี 2561
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านคาบ ประจำปี 2561 
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ประจำปี 2561
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ประจำปี 2561 
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านตาเพชร ประจำปี 2561
ให้ความรู้เรื่อง ปภ. โรงเรียนบ้านตาเพชร ประจำปี 2561 
กิจกรรมสภา
กิจกรรมสภา 
กีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลเทนมีย์ 2560
กีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลเทนมีย์ 2560 
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.