กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ตำบลเทนมีย์มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเทนมีย์ ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ หมู่ที่ 2 ซึ่งมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน ๑8 คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ได้สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มต่างๆ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือการปลูกข้าว ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของครัวเรือน อีกทั้งปัจจุบันนี้มีเกษตรกรบางส่วนหันมาทำการเกษตรทางด้านเกษตรทางด้านการทำสวนยางพารา การปลูกอ้อย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรที่ใช้ว่างจากการทำนา มาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อใช้ในครัวเรือน พันธุ์หม่อนส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์พื้นเมือง ปัจจุบันนี้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจะลดลง เนื่องจากเกษตรกรจะนิยมซื้อเส้นไหมจากตลาด ซึ่งเป็นเส้นไหมนำเข้าจากต่างประเทศ นำมาทอเป็นผ้า ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม

6.2 การประมง การเลี้ยงปลาในบ่อ และการเลี้ยงปลาในกระชัง ในพื้นที่ตำบลเทนมีย์ มีการตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง

6.3 การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ได้แก่ อ่างอำปึล เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๙ ตำบลเทนมีย์ และเชื่อมกับตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ ซึ่งมีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนที่มาท่องเที่ยว และโครงการพิเศษ จังหวัดสุรินทร์ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

6.4 อุตสาหกรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ มีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีข้าวนำชัย ตั้งอยู่หมู่ ๘

๒. บริษัทศรีวัฒนา-ธัญญา จำกัด ตั้งอยู่หมู่ ๘

๓. บริษัทโรงสีไชยอุดมสุรินทร์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ ๘

๔. บริษัทมาบุญครอง ฟู๊ด จำกัด ตั้งอยู่หมู่ ๑

๕. บริษัทโรงสีบูรพาข้าวศรีทอง จำกัด ตั้งอยู่หมู่ ๑๑

และโรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน ๖๔ แห่ง

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ มีประกอบอาชีพ ต่างๆ ดังนี้

- มีตลาดของหมู่บ้าน ๑ แห่ง ได้แก่ ลานค้าชุมชนบ้านทำนบ ตั้งอยู่หมู่ ๓

- มีสถานบริการ ดังนี้

๑) สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน ๑๔ แห่ง

๒) สถานที่จำหน่ายอาหารในที่สาธารณะ จำนวน – ราย

๓) ปั้มนำมัน จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙

๔) ร้านค้า จำนวน ๑๘๐ แห่ง

(ที่มา : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘)

6.6 แรงงาน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ซึ่งมีลักษณะการผสมผสานกิจกรรมหลายอย่างรวมกัน เช่น มีการเลี้ยงปลาในบ่อ และนาข้าว การเลี้ยงโค การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปลูกถั่วลิสง การเลี้ยงสัตว์ปีก การปลูกไม้ผลตามหัวไร่ปลายนา เพื่อเสริมรายได้ และใช้บริโภคในครัวเรือน หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี และมีการเดินทางไปรับจ้างแรงงานในตัวจังหวัด

 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.