กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายรับ-รายจ่ายประจำไตรมาส
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ มีโรงเรียนจำนวน ๗ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่

โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่

๑. โรงเรียนบ้านคาบ

๒. โรงเรียนบ้านเทนมีย์

๓. โรงเรียนบ้านตาเพชร

๔. โรงเรียนบ้านระหาร

๕. โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

๖. โรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกียฯ)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

๑. ศพด. บ้านทำนบ

๒. ศพด. บ้านเทนมีย์

๓. ศพด. บ้านโคกปราสาท

ตารางแสดงจำนวนเด็กนักเรียน

ลำดับที่

สถานศึกษา

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

๑.

.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

โรงเรียนบ้านคาบ

โรงเรียนบ้านเทนมีย์

โรงเรียนบ้านตาเพชร

โรงเรียนบ้านระหาร

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

โรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกียฯ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทำนบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกปราสาท

อนุบาล ถึง ป.๖

อนุบาล ถึง ป.๖

อนุบาล ถึง ป.๖

อนุบาล ถึง ป.๖

อนุบาล ถึง ป.๖

อนุบาล ถึง ป.๖

เด็กก่อนวัยเรียน

เด็กก่อนวัยเรียน

เด็กก่อนวัยเรียน

226

139

101

63

78

153

91

41

46

(ที่มา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕9)

4.2 สาธารณสุข

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพประจำตำบล

เทนมีย์ จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ๓ บ้านทำนบ ต.เทนมีย์ และมีคลินิก ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ บ้านอำปึล

มีข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้

ข้อมูล

จำนวน

๑. โรงพยาบาลรัฐบาล (รพ.สต.)

๑ แห่ง

- เตียงคนไข้ (ขนาด)

-

- แพทย์

-

- พยาบาล

- เภสัชกร

-

- ทันตแพทย์/ทันตสาธารณสุข

-/๑ คน

- นักวิชาการสาธารณสุข

๒ คน

- อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

๒๐๕ คน

๒. ผู้ประสบอุบัติเหตุด้านจราจร

- บาดเจ็บ

๒๗๕ คน

- ตาย

- คน

๓. ผู้ติดเชื้อเอดส์

- ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕- ธ.ค. ๒๕๕๗

๖ คน

ประเภทของการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (เรียงตามลำดับมาก - น้อย) ดังนี้

๑. ระบบทางเดินหายใจ

๒. ระบบกล้ามเนื้อ

๓. ระบบย่อยอาหาร

๔. ระบบไหลเวียนเลือด

๕. ระบบผิวหนัง

(ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทนมีย์ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)

ในพื้นที่ตำบลเทนมีย์ สวนสาธารณะ ๑ แห่ง ได้แก่ สนามกีฬากลางตำบลเทนมีย์ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ บ้านเกรียด ตำบลเทนมีย์ และสวนสวนสุขภาพ ๑ แห่ง ได้แก่ สวนสุขภาพตำบลเทนมีย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๒ บ้านเกรียด ตำบลเทนมีย์

4.3 อาชญากรรม

อาชญากรรม การพิจารณาจากกลุ่มความผิดตามผลสถิติการปราบปรามคดีอาญา ๖ กลุ่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ มีคดีที่เกิด และจับได้ ตามกลุ่มความผิด ดังนี้

ตารางแสดงสถิติการปราบปรามคดีอาญา ๖ กลุ่ม ปี ๒๕๕๗

กลุ่มที่

คดีความผิด

คดีที่เกิด (คดี)

จับได้ (คดี)

ผู้ต้องหา (คน)

๑.

คดีอุกฉกรรจ์

-

-

-

๒.

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต

-

-

-

๓.

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

๔.

คดีที่น่าสนใจเป็นพิเศษ

๕.

คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

๒๔

๒๔

๔๑

๖.

คดียาเสพติด

๑๙

๑๙

๑๙

รวมทั้งสิ้น

๔๙

๔๗

๖๖

(ที่มา : สถานีตำรวจภูธรเทนมีย์ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

4.4 การสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่

ประเภท

ได้รับเบี้ยยังชีพฯ (คน)

๑.

ผู้สูงอายุ

1,700

๒.

ผู้พิการทุพพลภาพ

379

๓.

ผู้ป่วยเอดส์

14

รวม

2,093

(ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2559)

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์

๑. รถยนต์ดับเพลิง - คัน

๒. รถยนต์บรรทุกน้ำ ๑ คัน

๓. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม - เครื่อง

๖. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ๕ คน แยกเป็น

- พนักงานส่วนท้องถิ่น ๑ คน

- พนักงานจ้างทั่วไป - คน

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ๔ คน

๗. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ๒๙๔ คน

๘. ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่ ๕ ครั้ง

๙. ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม ๒ ครั้ง

๑๐. ในปีงบประมาณที่ผ่านมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑. วิทยุสื่อสาร ๘ เครื่อง

- ชนิดแบบมือถือ ๕ เครื่อง

- ชนิดติดตั้งประจำสถานี ๑ เครื่อง

- ชนิดติดรถยนต์ ๒ เครื่อง

(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.