กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ มีการคมนาคมที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว มีถนนที่สามารถติดต่อกับอำเภอเมืองสุรินทร์และจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

- ถนนสายสุรินทร์-สังขะ เข้าหลักกิโลเมตรหลักที่ ๗ ผ่าน ม.๘,ม.๗,ม.๕,ม.๓,ม.๒

- ถนนสายสุรินทร์-สังขะ เข้าหลักกิโลเมตรหลักที่ ๙ ผ่าน ม.๑๑ ,ม.๑,ม.๒

ถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์

- สภาพถนน คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) จำนวน ๑๐๐ สาย ระยะทาง ๒๒.๑๗๓ กม.

- สภาพถนนคอนกรีต จำนวน ๔๕ สาย ระยะทาง ๕.๙๐๕ กม..

- สภาพถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก จำนวน ๕ สาย ระยะทาง ๑.๙๓๐ กม.

- สภาพถนนดินยกระดับ จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๘.๘๕๐ กม.

- สภาพถนนถนนดิน จำนวน ๒ สาย ระยะทาง ๑.๖๖๐ กม.

- สภาพถนนหินคลุก จำนวน ๓๒ สาย ระยะทาง ๔๑.๐๐๐ กม.

5.2 การไฟฟ้า

ประชากรมีไฟฟ้าใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ทุกครัวเรือน

- ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ที่มีไฟฟ้าสาธารณะที่ อบต. ดูแล จำนวน ๔๓๒ ต้น และที่หน่วยงานอื่นดูแล จำนวน ๑๖ ต้น

5.3 การประปา

บ่อบาดาล (บ่อมือโยก,บ่อสูบที่ไม่ใช่ประปาหมู่บ้าน) มี ๑๔ หมู่บ้าน จำนวน ๔๙ บ่อ

ประปาหมู่บ้าน มีจำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ หมู่ ๑ จำนวน ๑ จุด, หมู่ ๒ จำนวน ๑ จุด,

หมู่ ๓ จำนวน ๑ จุด, หมู่ ๕ จำนวน ๒ จุด, หมู่ ๖ จำนวน ๑ จุด , หมู่ ๙ จำนวน ๑ จุด และบางหมู่บ้าน

น้ำประปาไม่เพียงพอกับความต้องการของราษฎร

(ที่มา : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์)

5.4 โทรศัพท์

- โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้ได้ จำนวน ๔ จุด ได้แก่ หมู่ ๒ จำนวน ๒ จุด และหมู่ ๓ จำนวน ๒ จุด

- โทรศัพท์สาธารณะที่ใช้ไม่ได้ จำนวน จำนวน ๘ จุด ได้แก่ หมู่ ๔ จำนวน ๒ จุด ,หมู่๕ จำนวน ๒ จุด, หมู่ ๗ จำนวน ๒ จุด, หมู่ ๑๒ จำนวน ๒ จุด

(ที่มา : งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ และกองช่าง อบต.เทนมีย์ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘)

 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.