กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของตำบล

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลเทนมีย์ เป็นตำบลหนึ่งใน ๒๐ ตำบล ของอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ห่างจาก

อำเภอทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๙.๗๙ ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลนอกเมือง, ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลนอกเมือง,ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

ด้านทิศเหนือตอนบนเป็นที่ราบสูงค่อนข้างเรียบบางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนลาด ด้านทิศตะวันออกค่อนมาทางใต้เป็นที่สูงค่อย ๆ ลาดต่ำมาทางทิศตะวันตก ทำให้พื้นที่ด้านตะวันตกเกือบจะทั้งหมดเป็นที่ลุ่มต่ำ ส่วนทางใต้เป็นที่ราบสูงสลับลูกคลื่น ลอนลาด ลักษณะของเนื้อดินจะเป็นดินปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบโล่ง ใช้เป็นที่ตั้งของชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตรกรรม

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยทั่วไปอุณหภูมิองศาเฉลี่ย ๒๕-๓๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว อยู่ระหว่าง ๑๖-๒๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงอยู่ระหว่าง ๓๐-๓๙ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำสุดเฉลี่ยร้อยละ ๑๔ องศาเซลเซียส โดยทั่วไปตลอดทั้งปีมี ๓ ฤดู คือ

ฤดูร้อน ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน

ฤดูฝน ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

(ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์)

1.4 ลักษณะดิน

การจำแนกดินพบว่าดินในตำบลเทนมีย์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ ๒๒ รองลงมาเป็นกลุ่มชุดที่ ๑๗ ตำบลเทนมีย์ พบว่ามีปัญหาสำคัญ คือ ปัญหาดินทรายและดินแน่นทึบ ส่วนปัญหาทางเคมีของดิน ได้แก่ การขาดอินทรียวัตถุในดิน การขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเฉพาะการขาดแคลนปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และมีปัญหาดินเป็นกรดรุนแรงมากทางด้านทิศเหนือของตำบล

(ที่มา : แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์)

1.5 ลักษณะของแห่งน้ำ

ในพื้นที่ตำบเทนมีย์ มีทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง และแหล่งน้ำที่ก่อสร้างขึ้น เช่น ฝาย สระเก็บน้ำ/สระเก็บน้ำในไร่นา ตลอดจนอ่างเก็บน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำอำปึล ความจุน้ำ ๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งอยู่หมู่ ๙ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ ปัจจุบันมีครัวเรือน จำนวน ๓,545 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 10,834 คน

หมู่บ้าน

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

จำนวนครัวเรือน

๑.บ้านเทนมีย์

264

310

574

181

๒.บ้านเกรียด

423

450

873

330

๓.บ้านทำนบ

553

545

1,098

465

๔.บ้านคาบใต้

519

537

1,056

381

๕.บ้านคาบเหนือ

551

553

1,104

343

๖.บ้านระหาร

511

517

1,028

328

๗.บ้านตาเพชร

331

369

700

183

๘.บ้านเฉนียง

339

316

655

174

๙.บ้านอำปึล

539

555

1,094

339

๑๐.บ้านโคกปราสาท

345

403

748

231

๑๑.บ้านสวาย

224

237

461

176

๑๒.บ้านขุนไชย์

257

240

497

142

๑๓. บ้านเสม็ด

289

330

619

177

๑๔.บ้านจลง

158

169

327

95

รวมทั้งหมด

5,303

5,531

10,834

3,545

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์จำแนกตามเพศและช่วงอายุ

กลุ่มอายุ (ปี)

ชาย

หญิง

รวม

ชายร้อยละ

หญิงร้อยละ

น้อยกว่า ๑ ปี

43

48

91

0.40

0.44

๑-๑๗

1,040

1,037

2,077

9.61

9.58

๑๘-๖๐

3,379

3,358

6,737

31.23

31.03

๖๑-๑๐๐

834

1,082

1,916

7.71

10.00

มากกว่า ๑๐๐

0

0

0

0

0

รวม

5,296

5,525

10,821

48.95

51.05

(ที่มา : งานทะเบียนราษฎร อำเภอเมืองสุรินทร์ เดือน ตุลาคม 2559)

 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.