กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ (รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ)
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลเทนมีย์ (Competency Inventory)
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 รายงานการประชุมสภา
 กฎหมายและระเบียบเพิ่มเติม
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนสร้างความผาสุขและความพึงพอใจของบุคลากร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ช่องทางการติดต่อ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

ด้านการศึกษา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ มีโรงเรียนจำนวน ๗ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จำนวน ๑ แห่ง

   ได้แก่ โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา

- โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่

๑. โรงเรียนบ้านคาบ

๒. โรงเรียนบ้านเทนมีย์

๓. โรงเรียนบ้านตาเพชร

๔. โรงเรียนบ้านระหาร

๕. โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

๖. โรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกียฯ)

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จำนวน ๓  แห่ง  ได้แก่ 

๑. ศพด. บ้านทำนบ

๒. ศพด. บ้านเทนมีย์

๓. ศพด. บ้านโคกปราสาท

ด้านสาธารณสุข

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพประจำตำบลเทนมีย์ จำนวน ๑ แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ ๓ บ้านทำนบ ต.เทนมีย์ และมีคลินิก ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๙ บ้านอำปึล ข้อมูลกีฬา นันทนาการ
และพักผ่อน

จำนวนสวนสาธารณะ แห่ง

จำนวนห้องสมุดประชาชน แห่ง

จำนวนลานกีฬา แห่ง

จำนวนสนามกีฬา ๑ แห่ง

การสังคมสงเคราะห์

องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ

(๔) ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

(๕) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป

(๖) ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.

(๗) ดำเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้รายได้น้อยผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

(๘) ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์

๑. รถยนต์ดับเพลิง - คัน

๒. รถยนต์บรรทุกน้ำ ๑ คัน

๓. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม - เครื่อง

๔. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ๓ คน แยกเป็น

- พนักงานส่วนท้องถิ่น ๑ คน

- พนักงานจ้างทั่วไป ๑ คน

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน

๕. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ๒๙๔ คน

๖. ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐  ครั้ง

๗. ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม ๑ ครั้ง

๘. วิทยุสื่อสาร ๘ เครื่อง

- ชนิดแบบมือถือ ๕ เครื่อง

- ชนิดติดตั้งประจำสถานี ๑ เครื่อง

- ชนิดติดรถยนต์ ๒ เครื่อง

(ที่มา : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒)


 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103 , E-mail : tenmee2@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.