กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 รายงานการประชุมสภา
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ สายต่อเนื่องซอยประปา  doc120190522040219.pdf   22-05-2562  22  5
2   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสร้างรางรูปตัวยู ม.๕  doc120190522032425.pdf   22-05-2562  9  2
3   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ สายบ้านทำนบเชื่อมต่อบ้านคาบใต้  doc120190522032331.pdf   22-05-2562  21  3
4   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  doc120190301095929.pdf   01-03-2562  37  8
5   ร่าง TOR ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  doc120190225074450.pdf   25-02-2562  22  5
6   ร่างประกาศจัดหาและร่างเอกสารประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  doc120190227032029.pdf   25-02-2562  26  6
7   ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  doc120181106105241.pdf   25-09-2561  37  7
8   ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120181106105156.pdf   18-09-2561  37  44
9   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA Asphaltic Concrete สายข้าง รพ.สต.เทนมีย์ ม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-728,000บาท    17-08-2561  52  0
10   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ คสล.ม.10 สายนางสุริยา ทองนำฯ-684,000บาท  doc120180808081018.pdf   08-08-2561  57  15
11   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ คสล.ม.8 โครงการเดิมต่อเนื่องป่าช้าบ้านเฉนียง-ลาดยาง-862,000บาท  doc120180808081036.pdf   08-08-2561  48  8
12   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ คสล.ม.4 สายบ้านนายเลย ไชยหาญฯ-969,000บาท  doc120180808081109.pdf   08-08-2561  41  4
13   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย(ซอยบ้าน นายสมาน เจริญสุข) ม.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย(ซอยบ้าน นายสมาน เจริญสุข) ม.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18-05-2561  45  7
14   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย(สี่แยกติดเขต หมู่ ๔ - หน้าโรงสีข้าวชุมชน) ม.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นขยายผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย(สี่แยกติดเขต หมู่ ๔ - หน้าโรงสีข้าวชุมชน) ม.๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18-05-2561  152  5
15   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ ถนนเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สาย( ภายในหมู่บ้าน ) ม.๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบ ถนนเสริมผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สาย( ภายในหมู่บ้าน ) ม.๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   18-05-2561  38  11
16   ทดสอบ    20-02-2561  98  0
 หน้า 1 | 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.