กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 รายงานการประชุมสภา
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แผนสร้างความผาสุขและความพึงพอใจของบุคลากร
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  36  4
2   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  26  4
3   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  33  18
4   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  33  10
5   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  31  7
6   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  33  7
7   การรับชำระภาษีป้าย  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  31  7
8   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  30  7
9   การแจ้งรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  32  11
10   การแจ้งถมดิน  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  31  7
11   การแจ้งดัดแปลงอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  30  12
12   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  32  7
13   การแจ้งขุดดิน  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  29  10
14   การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  37  15
15   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  31  7
16   การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 22  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  31  5
17   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตาม มาตรา 33  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  32  9
18   การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  29  6
19   การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  32  16
20   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  36  8
21   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  32  10
22   การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสม อาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  33  7
23   การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  34  36
24   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  29  8
25   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  31  6
26   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  33  12
27   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  30  4
28   การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 32  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  28  9
29   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  29  4
30   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  31  3
31   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ไฟล์เอกสาร   08-02-2561  29  8
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.