กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ (รายงานการดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ)
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลเทนมีย์ (Competency Inventory)
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 รายงานการประชุมสภา
 กฎหมายและระเบียบเพิ่มเติม
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนสร้างความผาสุขและความพึงพอใจของบุคลากร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 ช่องทางการติดต่อ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
______________________________________________________________________________________________
 [ 30-10-2563 ]แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงหมาดไทย 
 [ 30-10-2563 ]การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน (เ้ทศบาล อบต.)[]
 [ 30-10-2563 ]การดำเนินการกรณีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างเกิน 60 วัน (อบจ.สร.)
 [ 30-10-2563 ]รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญํติ/เทศบัติญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวิสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ไม่เพียงพอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 [ 28-10-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
 [ 28-10-2563 ]การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 [ 28-10-2563 ]การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 28-10-2563 ]บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล
 [ 28-10-2563 ]โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
 [ 28-10-2563 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 [ 28-10-2563 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทอ. ทุก อ. และนายก ทม.สร.)
 [ 27-10-2563 ]การหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินและปากน้ำโพ ภำเภอพยุหคีรี อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ พุทธศักราช 2479 
 [ 27-10-2563 ]ขอส่งแบบงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวรหน้าโรรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น
 [ 27-10-2563 ]การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 [ 22-10-2563 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS
 [ 21-10-2563 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2563
 [ 21-10-2563 ]แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2563
 [ 21-10-2563 ]การตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 [ 20-10-2563 ]โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" 
 [ 20-10-2563 ]กฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
 [ 20-10-2563 ]รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 
 [ 20-10-2563 ]การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 [ 20-10-2563 ]ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 [ 20-10-2563 ]ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 20-10-2563 ]ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้อง เพื่อเตรียมพร้อมเริ่มต้นปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ใหม่ (New e-LAAS) ตามแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยการปฏิบัติจริงพร้อมโน๊ตบุ๊ค" รุ่น 1,2,3 และ 4
 [ 19-10-2563 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันายายน 2563)
 [ 19-10-2563 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 19-10-2563 ]แจ้งการจัดการจัดสรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 (เดือนกันายายน 2563)
 [ 14-10-2563 ]โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564
 [ 14-10-2563 ]ผลการคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาลและผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกกรรมการ ผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง
 [ 14-10-2563 ]การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานและรายชื่อผู้ทิ้งงาน
 [ 14-10-2563 ]โครงการเชิงสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 12-10-2563 ]ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS)
 [ 12-10-2563 ]โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 [ 12-10-2563 ]การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 12-10-2563 ]ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 [ 12-10-2563 ]การแก้ไขแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [ 08-10-2563 ]การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563
 [ 08-10-2563 ]ขอส่งรายงานสรุป สถานการ์ณไฟป่าและหมอกควัน จากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563
 [ 07-10-2563 ]การประชุมคัดเลือกปลัดเทศบาล และปลัด อบต.เป็นผู้แทน จ.สุรินทร์ ไปคัดเลือกผู้แทนใน ก.ท. และ ก.อบต. วันที่ 9 ต.ค. 63
 [ 07-10-2563 ]แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
 [ 07-10-2563 ]แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานจังหวัดสุรินทร์
 [ 07-10-2563 ]ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563
 [ 07-10-2563 ]การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ สำหรับงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
 [ 07-10-2563 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทอ. ทุก อ.)
 [ 07-10-2563 ]การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (รอบ 3)
 [ 06-10-2563 ]ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุทางหลวงท้องถิ่น 
 [ 06-10-2563 ]การายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไข้และบรรเทาปัยหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 
 [ 06-10-2563 ]หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online
 [ 05-10-2563 ]การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2563 (1 ตุลาคม 2563) (นอ.สังขะ ศีขรภูมิ จอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) 
 [ 05-10-2563 ]ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
 [ 05-10-2563 ]ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563
 [ 05-10-2563 ]ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์ (นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์) 
 [ 05-10-2563 ]ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนรับทุนในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์ (นอ.จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี สังขะ และสำโรงทาบ) 
 [ 05-10-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 05-10-2563 ]ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง 
 [ 05-10-2563 ]การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 
 [ 05-10-2563 ]แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอท่าตูม) 
 [ 05-10-2563 ]ขอความอนุเคราะห์สำรวจบุคลากรเสื่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP)
 [ 05-10-2563 ]ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
1 2
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103 , E-mail : tenmee2@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.