กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
______________________________________________________________________________________________
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบรับโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล กรณีรับโอน ( ทอ.ชุมพลฯ และ ท่าตูม)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบแต่งตั้ง(จ้าง)บุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ทอ.บัวเชด และ นายก ทม.สร.)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งในสายงานประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และสายงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ทอ. สังขะ และชุมพลฯ)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลที่ผ่านการประเมินเพื่อให้มีและให้ได้รับวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2558 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) (นายก ทม.สร.)
 [ 26-04-2561 ]ขอความเห็นชอบให้พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งกรณีการโอน (ทอ.ชุมพลฯ)
 [ 26-04-2561 ]ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 [ 26-04-2561 ]ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ 
 [ 26-04-2561 ]การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561
 [ 26-04-2561 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอท่าตูม)
 [ 25-04-2561 ]การดำเนินการตามมติที่ประชุม และรับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดสำนักงานส่งเริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑(ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 25-04-2561 ]ขอเชิญประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
 [ 25-04-2561 ]แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
 [ 25-04-2561 ]การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.)
 [ 25-04-2561 ]การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 25-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2561) และไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) (นายอำเภอสำโรงทาบ)
 [ 25-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2561) และไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) (นายก ทม.สร.)
 [ 25-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2561) และไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561) (นายก อบจ.สร.)
 [ 25-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) (นายก อบจ.สร.)
 [ 25-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) (นายก ทม.สร.)
 [ 25-04-2561 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
 [ 25-04-2561 ]การจัดกิจกรรมโครงการ "เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2/2561 (นายก อบจ.สร. และ ทม.สร.)
 [ 25-04-2561 ]การจัดกิจกรรมโครงการ "เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day" ครั้งที่ 2/2561 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ) 
 [ 25-04-2561 ]ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 [ 24-04-2561 ]โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ.2561
 [ 24-04-2561 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (นายก อบจ.สร.)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
 [ 24-04-2561 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ทม.สร.)[
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.