กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 รายงานการประชุมสภา
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
______________________________________________________________________________________________
 [ 20-09-2562 ]แจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน 
 [ 20-09-2562 ]แจ้งกำหนดการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน 
 [ 20-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทถอ.ปราสาท,สำโรงทาบ)
 [ 20-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ทถอ.ศรีณรงค์)
 [ 20-09-2562 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการประชุม กจจ.สุรินทร์ (อบจ.สร.)
 [ 19-09-2562 ]ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฎิรูปองค์การ(อ.รัตนบุรี,สำโรงทาบ,ศรีขรภูมิ,ปราสาท) 
 [ 19-09-2562 ]ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปถมวัยตามมาตรฐานชาติ  
 [ 19-09-2562 ]โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 [ 19-09-2562 ]โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 [ 19-09-2562 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) เพื่อเตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2563
 [ 19-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบังคับใช้กฏหมายและการจัดการเรื่องเรียกร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 19-09-2562 ]สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 [ 19-09-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสังเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)
 [ 19-09-2562 ]การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 19-09-2562 ]การโอนเงินรายได้แผ่นดินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 18-09-2562 ]ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
 [ 18-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/ร้านค้าเพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้"
 [ 17-09-2562 ]ขอเชิญประชุมผู้แทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นระดับอำเภอ 
 [ 17-09-2562 ]การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทถอ. ทุก อ.)
 [ 17-09-2562 ]ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 17-09-2562 ]การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงควาทมประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ. 2562
 [ 17-09-2562 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562
 [ 16-09-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 
 [ 16-09-2562 ]การพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของเทศบาลในเขตจังหวัดสุรินทร์
 [ 16-09-2562 ]บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2562
 [ 16-09-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสังเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เดือนกันยายน2562)
 [ 16-09-2562 ]ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่
 [ 16-09-2562 ]แนวทางกานดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 [ 16-09-2562 ]การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กของ อปท.
 [ 16-09-2562 ]รายงานการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกเงิน พ.ศ. 2556 - 2561 ครั้งที่ 8/2562
 [ 13-09-2562 ]การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย 
 [ 13-09-2562 ]ประชุมแจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-09-2562 ]ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
 [ 13-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 13-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสุขของครูและเด็ก
 [ 12-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์จัดส่งคู่มือการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 11-09-2562 ]เชิญประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 11-09-2562 ]ขอเชิญประชุมการประกวดการจัดขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 
 [ 10-09-2562 ]ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสำรวจพื้นที่จุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ[]
 [ 10-09-2562 ]บัญชีรายชื่อและเลขที่ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานครูของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[]
 [ 10-09-2562 ]การติดต่อรับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 และ ประจำปี 2560
 [ 10-09-2562 ]กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 (นอ.สำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี และ นายก ทม.สร.)
 [ 10-09-2562 ]แจ้งเลื่อนการขอเชิญเป็นองค์กรเจ้าภาพร่วม การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 และกิจกรรม bike and trip
 [ 09-09-2562 ]แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้
 [ 06-09-2562 ]โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562
 [ 06-09-2562 ]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุรินทร์ (ทอ.ทุก อ. และนายก ทม.สร.) 
 [ 06-09-2562 ]ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหนังสือยืนยันข้อมูลเงินฝากธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2562[]
 [ 06-09-2562 ]การจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน) 
 [ 06-09-2562 ]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานจังหวัดสุรินทร์
 [ 05-09-2562 ]แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ
 [ 05-09-2562 ]แจ้งมติ ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 8/62 วันที่ 29 ส.ค. 2562
 [ 05-09-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (เดือนกันยายน 2562) [] 
 [ 05-09-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (เดือนกันยายน 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี [] 
 [ 05-09-2562 ]การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และการประเมินความสามารถด้ารการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 [ 04-09-2562 ]นำส่งประกาศ กบข. เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับข้าราชการใหม่และแบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก พ.ศ. 2562
 [ 04-09-2562 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 04-09-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 [ 04-09-2562 ]เรื่อง mind based learning ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 04-09-2562 ]การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม
1 2 3
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.