กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
งานสวัสดิการสังคม/พัฒนาชุมชน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานกองการศึกษา
งานควบคุมภายใน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ระบบการบริการ E-Service
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี2562
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 รายงานการประชุมสภา
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนสร้างความผาสุขและความพึงพอใจของบุคลากร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นางอรพินท์	คิดดี
นางอรพินท์ คิดดี
ประธานสภาฯ
นายกิตติพงษ์	ละม้ายนิล
นายกิตติพงษ์ ละม้ายนิล
รองประธานสภาฯ
นายสนาน	ขบวนกล้า
นายสนาน ขบวนกล้า
เลขานุการสภาฯ
นายประถม	วรรณตรง
นายประถม วรรณตรง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายสุเค็ญ	เวลาเกิด
นายสุเค็ญ เวลาเกิด
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางฉลวย	ปันทะรส
นางฉลวย ปันทะรส
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางนริสรา	ทิมโคกกรวด
นางนริสรา ทิมโคกกรวด
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางอรพินท์	คิดดี
นางอรพินท์ คิดดี
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(.....ว่าง.....)
(.....ว่าง.....)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญเกื้อ	ขบวนกล้า
นายบุญเกื้อ ขบวนกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสนิท	ผสมคง
นายสนิท ผสมคง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมสี	มีหมดจบ
นายสมสี มีหมดจบ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์	เหลือดี
นายสมศักดิ์ เหลือดี
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสุราช	แถบทอง
นายสุราช แถบทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(.....ว่าง.....)
(.....ว่าง.....)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายอุดม	พรหมสวัสดิ์
นายอุดม พรหมสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายธงชัย	ถือตรงดี
นายธงชัย ถือตรงดี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายชัยยศ	เปรียบสนาดี
นายชัยยศ เปรียบสนาดี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายชีวิต	พะสุรักษ์
นายชีวิต พะสุรักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายพิวิศาล	เลิศสิทธิ์
นายพิวิศาล เลิศสิทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายอนุชิต	วรรณศรี
นายอนุชิต วรรณศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายสนาน	ขบวนกล้า
นายสนาน ขบวนกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายมงคล	สมบัติ
นายมงคล สมบัติ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายสมเภา	สุตลาวดี
นายสมเภา สุตลาวดี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายประกอบ	บุญเลื่อน
นายประกอบ บุญเลื่อน
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นางน้ำอ้อย	เสกกล้า
นางน้ำอ้อย เสกกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายสุพัตร	เพ็ชรมาก
นายสุพัตร เพ็ชรมาก
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายวิโรจน์	ชูเชิดดอก
นายวิโรจน์ ชูเชิดดอก
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายกิตติพงษ์	ละม้ายนิล
นายกิตติพงษ์ ละม้ายนิล
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายจำนง	ผสมคง
นายจำนง ผสมคง
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นายสาคร	สืบสันต์
นายสาคร สืบสันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 14
 
 
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.