กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับสุ่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ( โทร/โทรสาร 0-4414-1041 )
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม และระบบบริการขั้นพื้นฐาน
 โครงสร้างหน่วยงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แผนสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
 คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 รายงานการประชุมสภา
 ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 ข้อมูลพันธุ์ไม้โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 แผนจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน และรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 จำนวนประชาชนขอรับบริการ ณ จุดบริการ
 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
การชำระภาษี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นางอรพินท์	คิดดี
นางอรพินท์ คิดดี
ประธานสภาฯ
นายกิตติพงษ์	ละม้ายนิล
นายกิตติพงษ์ ละม้ายนิล
รองประธานสภาฯ
นายสนาน	ขบวนกล้า
นายสนาน ขบวนกล้า
เลขานุการสภาฯ
นายประถม	วรรณตรง
นายประถม วรรณตรง
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายสุเค็ญ	เวลาเกิด
นายสุเค็ญ เวลาเกิด
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นางฉลวย	ปันทะรส
นางฉลวย ปันทะรส
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางนริสรา	ทิมโคกกรวด
นางนริสรา ทิมโคกกรวด
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางอรพินท์	คิดดี
นางอรพินท์ คิดดี
ส.อบต.หมู่ที่ 3
(.....ว่าง.....)
(.....ว่าง.....)
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายบุญเกื้อ	ขบวนกล้า
นายบุญเกื้อ ขบวนกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสนิท	ผสมคง
นายสนิท ผสมคง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายสมสี	มีหมดจบ
นายสมสี มีหมดจบ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสมศักดิ์	เหลือดี
นายสมศักดิ์ เหลือดี
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายสุราช	แถบทอง
นายสุราช แถบทอง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(.....ว่าง.....)
(.....ว่าง.....)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายอุดม	พรหมสวัสดิ์
นายอุดม พรหมสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายธงชัย	ถือตรงดี
นายธงชัย ถือตรงดี
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายชัยยศ	เปรียบสนาดี
นายชัยยศ เปรียบสนาดี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายชีวิต	พะสุรักษ์
นายชีวิต พะสุรักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายพิวิศาล	เลิศสิทธิ์
นายพิวิศาล เลิศสิทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายอนุชิต	วรรณศรี
นายอนุชิต วรรณศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายสนาน	ขบวนกล้า
นายสนาน ขบวนกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายมงคล	สมบัติ
นายมงคล สมบัติ
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายสมเภา	สุตลาวดี
นายสมเภา สุตลาวดี
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นายประกอบ	บุญเลื่อน
นายประกอบ บุญเลื่อน
ส.อบต.หมู่ที่ 11
นางน้ำอ้อย	เสกกล้า
นางน้ำอ้อย เสกกล้า
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายสุพัตร	เพ็ชรมาก
นายสุพัตร เพ็ชรมาก
ส.อบต.หมู่ที่ 12
นายวิโรจน์	ชูเชิดดอก
นายวิโรจน์ ชูเชิดดอก
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายกิตติพงษ์	ละม้ายนิล
นายกิตติพงษ์ ละม้ายนิล
ส.อบต.หมู่ที่ 13
นายจำนง	ผสมคง
นายจำนง ผสมคง
ส.อบต.หมู่ที่ 14
นายสาคร	สืบสันต์
นายสาคร สืบสันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 14
 
 
โทรศัพท์ 044-141041 โทรสาร 044-141041 ต่อ 103
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.